BẢNG GIÁ BÁN LẺ PHỤ TÙNG RAIDER R150
Mã sản phẩm Tên tiếng việt Giá bản lẻ vnđ (đã có VAT)
54111B25G40NYSW MAM TRUOC       2,080,100
09482B00456N000 BUGI (NGK)            71,500
11186B25G10N000 LUOI LOC DAU          166,100
11340-47E20-000 VO NOI LY HOP          843,700
11360B25G00N000 NAP DUOI CA          170,500
12760B25G01N000 SEN CAM          206,800
13200B25G80N000 BO CHE HOA KHI       3,080,000
13700B25G20N000 BO LOC GIO          778,800
16600B25G10N000 BO LAM MAT NHOT          671,000
27511B25G10N000 NHONG TRUYEN DONG          202,400
27600B01G30N120 SEN TAI          346,500
31100B25G10N000 MOTOR DE       1,306,800
32101B25G20N000 CUON LUA          680,900
32900B25G20N000 IC       1,078,000
33410B25G00N000 BOBUYN SUON          195,800
33510B25G00N000 NAP CHUP BUGI            85,800
33610B25G10N000 BINH AC QUY          921,800
34100B25GA0N000 BO DONG HO TOC DO       2,035,000
34112B25GA0N000 MAT KINH DONG HO          234,300
34990B25G20N000 CAM BIEN TOC DO          440,000
35100-25GC0V000 BO DEN PHA          509,300
35601-23J00-000 DEN XINHAN TRUOC, PHAI          127,600
35602-23J00-000 DEN XINHAN TRUOC, TRAI          127,600
35603-23J00-000 DEN XINHAN SAU, PHAI          127,600
35604-23J00-000 DEN XINHAN SAU, TRAI          127,600
35612-23J00-000 KINH DEN, PHAI            27,500
35632-23J00-000 KINH DEN, TRAI            27,500
35710B25G10N000 BO DEN LAI          458,700
35712B25G00N000 KINH DEN LAI            81,400
35912B25G00N000 KINH TRONG DEN LAI            46,200
36610-25GB0V000 BO DAY DIEN          546,700
36620-25GB0V000 BO DAY DIEN SO 2            97,900
37011B25G30N000 BO KHOA          528,000
37200B25G11N000 CUM CONG TAC, PHAI          139,700
37400B25GB0N000 CUM CONG TAC, TRAI          346,500
37720B25G10N000 CUC BAO SO          179,300
38500B25G20N000 COI XE            88,000
42100B25G20N000 CHAN CHONG GIUA          330,000
42310B25G00N000 CHAN CHONG NGANG          144,100
43501B25G20N000 GAC CHAN TRUOC, PHAI          139,700
43520B47D00N000 GAC CHAN TRUOC, TRAI          179,300
43551B39160N000 CAO SU GAC CHAN TRUOC            45,100
43611B25G00N000 GAC CHAN SAU, PHAI            55,000
43621B25G00N000 GAC CHAN SAU, TRAI            55,000
44110B25G10N000 BINH XANG          495,000
45100B25G20NHES YEN XE          511,500
45280B25G10N000 DAY KHOA YEN            25,300
46211B25G10NYVU TAY NAM SAU          398,200
47111-25G50VPKZ OP HONG, PHAI (XANH)          238,700
47111-25G50VPV5 OP HONG, PHAI (DO)          238,700
47211-25G50VPKZ OP HONG, TRAI (XANH)          238,700
47211-25G50VPV5 OP HONG, TRAI (DO)          238,700
48131-25G50VYNR OP GIUA (DEN)          134,200
51103B25G60NYSW PHUOC TRUOC, PHAI       1,430,000
51104B25G60NYSW PHUOC TRUOC, TRAI       1,430,000
51110B25G00N000 ONG PHUOC TRONG          460,900
51130B25G50NYSW ONG PHUOC NGOAI, PHAI          991,100
51140B25G50NYSW ONG PHUOC NGOAI, TRAI          991,100
51410B25G00N000 CHANG BA          873,400
51811-25G50VPKZ OP DEN PHA (XANH)          191,400
51811-25G50VPV5 OP DEN PHA (DO)          191,400
51812-25G50VYNR OP CHAN GIO (DEN)          226,600
53111-25G00VPKZ DE TRUOC (XANH)          163,900
53111-25G00VPV5 DE TRUOC (DO)          163,900
56110B25G10N000 TAY LAI, PHAI          418,000
56150B25G00N019 TAY LAI, TRAI          418,000
56278B47E10N000 DOI TRONG TAY LAI            75,900
56500-10JB0-000 KINH CHIEU HAU, PHAI            84,700
56600-10JC0-000 KINH CHIEU HAU, TRAI            84,700
57300B21D10N000 BO TAY THANG            72,600
57500B25G60N000 BO TAY CON          310,200
57621B23FA0N000 TAY CON            83,600
58200B25G10N000 DAY LY HOP          143,000
58300B25G30N000 DAY GA SO 2 (GA)          193,600
58410B25G10N000 DAY GA SO 1 (E GIO)            79,200
59100B25810N000 BO THANG TRUOC          130,900
59211B25G20N000 DIA THANG TRUOC          889,900
61100B25G20N291 GAP SAU          935,000
61311B21D00N000 CAC TE SEN            49,500
62100B25G40N019 PHUOC SAU       1,698,400
63111-25G20V000 DE SAU            81,400
64111B25G10NYSW MAM SAU       1,925,000
64511B25G00N000 NHONG TAI SAU          216,700
64611B25G00N000 DUM GA DIA SAU          206,800
68135-25G10-PKZ TEM OP HONG TREN, PHAI          112,750
68135-25G10-PV5 TEM OP HONG TREN, PHAI          112,750
68136-25G20-PKZ TEM OP HONG DUOI, PHAI            38,500
68136-25G20-PV5 TEM OP HONG DUOI, PHAI            38,500
68145-25G10-PKZ TEM OP HONG TREN, TRAI          112,750
68145-25G10-PV5 TEM OP HONG TREN, TRAI          112,750
68146-25G20-PKZ TEM OP HONG DUOI, TRAI            38,500
68146-25G20-PV5 TEM OP HONG DUOI, TRAI            38,500
68185-25G20-PKZ TEM BUNG TRUOC TREN, PHAI          121,000
68185-25G20-PV5 TEM BUNG TRUOC TREN, PHAI          121,000
68186-25GB0-PKZ TEM BUNG TRUOC DUOI, PHAI            24,750
68186-25GB0-PV5 TEM BUNG TRUOC DUOI, PHAI            24,750
68195-25G20-PKZ TEM BUNG TRUOC TREN, TRAI          121,000
68195-25G20-PV5 TEM BUNG TRUOC TREN, TRAI          121,000
68196-25GB0-PKZ TEM BUNG TRUOC DUOI, TRAI            24,750
68196-25GB0-PV5 TEM BUNG TRUOC DUOI, TRAI            24,750
68211B25G00N000 TEM CHU 'S' MA CROM            38,115
68281B25G10N000 TEM SUZUKI            20,900
68725-25G10-PKZ TEM OP DEN PHA, PHAI            24,750
68725-25G10-PV5 TEM OP DEN PHA, PHAI            24,750
68726-25G10-PKZ TEM OP DEN PHA, TRAI            24,750
68726-25G10-PV5 TEM OP DEN PHA, TRAI            24,750
69100B20840N000 BO THANG SAU          176,000
69100B25G01N000 BO PISTON THANG SAU       1,760,000
69211B25G20N000 DIA THANG SAU          365,200
94471-25G50VPKZ OP TRUOC, PHAI (XANH)          515,900
94471-25G50VPV5 OP TRUOC, PHAI (DO)          515,900
94481-25G50VPKZ OP TRUOC, TRAI (XANH)          515,900
94481-25G50VPV5 OP TRUOC, TRAI (DO)          515,900
95700B14F60N000 KHOA YEN          209,000
43811B25G20N000 BAT BAT GAC CHAN SAU, PHAI          183,700
43821B25G20N000 BAT BAT GAC CHAN SAU, TRAI          183,701

 

DANH MỤC PHỤ TÙNG