BẢNG GIÁ BÁN LẺ PHỤ TÙNG HAYATE 125 SS
STT MÃ PHỤ TÙNG TÊN PHỤ TÙNG  GIÁ BÁN LẺ (VND) 
1 13200-13H30-000 BỘ CHẾ HÒA KHÍ                  1,702,470
2 35100-13HC0V000 BỘ ĐÈN PHA                    902,055
3 13700-13H10-000 BỘ LỘC GIÓ                    877,916
4 21501-13H50V000 BỘ LY HỢP                    968,000
5 35121-13HC0V000 CHÓA ĐÈN PHA                    520,905
6 11110-13H20V000 ĐẦU XY LANH                  1,303,533
7 34910-13HB0V000 DÂY CONTIMET                    111,000
8 27601-46G20V000 DÂY ĐAI                    416,000
9 58300-13HC0V000 DÂY GA                    172,788
10 45280-13HC0V000 DÂY KHÓA YÊN                      64,796
11 58510-13HC0V000 DÂY THẮNG SAU                    114,345
12 35603B13HA0N000 ĐÈN XI NHAN SAU, TRÁI                    231,231
13 35604B13HA0N000 ĐÈN XI NHAN SAU, PHẢI                    231,231
14 59211-09G80V000 ĐĨA THẮNG TRƯỚC                    365,904
15 62100-13H50V20H GIẢM XÓC SAU                    409,101
16 32900-13H30-000 IC                  1,167,590
17 13780-13H10-000 LỌC GIÓ                    272,000
18 68641-41HB0-AA2 LOGO CHỮ S                      13,800
19 12620-46G10-000 LY HỢP ĐỀ                    482,790
20 64150-13H30V019 MÂM SAU                  1,448,370
21 54111-13H30V000 MÂM TRƯỚC                  1,092,630
22 44210-13H00V000 NẮP BÌNH XĂNG                      31,763
23 14319-13H20V000 ỐNG PÔ                  1,123,122
24 51103-13H50V000 PHUỘC TRƯỚC PHẢI                    467,544
25 51104-13H50V000 PHUỘC TRƯỚC TRÁI                    467,544
26 46211B13H10N20H TAY NẮM SAU                    355,740
27 65110-13H80V000 VỎ SAU                    323,978
28 45100-13HB0VAKJ YÊN XE                    404,140
29 16510-45H30V000 LỌC NHỚT                      26,000

Catalog các loại phụ tùng của Suzuki Axelo côn tự động :

Để xem chi tiết mã số phụ tùng của xe máy Suzuki HAYATE 125  click vào link sau :

Phần 1:http://www.mediafire.com/download/recie7g73dccu9f/CATALOGUE_HAYATE_SS_Ok-1.rar

Phần 2:http://www.mediafire.com/download/14hcrj13cb789cq/CATALOGUE_HAYATE_SS_Ok-2.rar

Phần 3:http://www.mediafire.com/download/l2d2lx03zculzix/CATALOGUE_HAYATE_SS_Ok-3.rar

Phần 4:http://www.mediafire.com/download/i3y807l5zonbo01/CATALOGUE_HAYATE_SS_Ok-4.rar

Phần 5:http://www.mediafire.com/download/zmbo7ynk5df6yum/CATALOGUE_HAYATE_SS_Ok-5.rar

DANH MỤC PHỤ TÙNG