BẢNG GIÁ BÁN LẺ PHỤ TÙNG UV125 IMPULSE
STT Mã Phụ Tùng Tên tiếng Việt giá có VAT
1 09471-12101V000 BONG DEN (12V,35/35W)          135,300
2 09482-00L02-000 BUGI            75,900
3 11170-13H10V000 NAP DAU XYLANH          915,200
4 11211-33G01-0F0 XYLANH          991,100
5 11300-13HA0V000 BO VO MAY      3,597,000
6 11341-13H80V000 NAP LY HOP          302,500
7 11346-46G00-000 TAM DEM            57,200
8 11351-41HA0V000 NAP MAY PHAI          198,000
9 11361-13H00V000 NAP CHUP SO 1            15,400
10 11362-13H00V000 NAP CHUP SO 2            13,200
11 11381-13H10V000 NAP QUAT LAM MAT            69,300
12 11382-13H00-000 LOC GIO            11,000
13 11411-13H00V000 NAP DUOI ONG GIO            33,000
14 11421-13H10V000 ONG GIO VAO SO 1               5,500
15 11425-13H00V000 ONG GIO VAO SO 2            35,200
16 11431-46G00V000 NAP HOP SO          303,600
17 11432-13H00V000 ONG THONG HOI            11,000
18 11971-13H00V000 TY THAM NHOT               7,700
19 12111-16HA2-0F0 PISTON          227,700
20 12140-33G10V000 BO BAC PISTON            60,500
21 12161-46G10V0B0 THANH TRUYEN          152,900
22 12161-46G10V0C0 THANH TRUYEN          173,800
23 12161-46G10V0D0 THANH TRUYEN          173,800
24 12221-41H00-000 TRUC KHUYU, PHAI          499,400
25 12261-46G20-000 TRUC KHUYU, TRAI          435,600
26 12600-41800V000 LY HOP DE          341,000
27 12611-46G10V000 BANH RANG DE            82,500
28 12620-46G10-000 BANH RANG LY HOP DE          358,600
29 12711-13H00-000 TRUC CAM      1,059,300
30 12731-41H00-000 NHONG DAN DONG CAM          195,800
31 12741-33G10V000 BANH RANG CAM            18,700
32 12760-20G01V000 SEN CAM          115,500
33 12811-28G80-000 THANH TANG SEN CAM            80,300
34 12840-33G60V000 BO CO MO            74,800
35 12861-33G10-000 TRUC CO MO            20,900
36 12862-33G00-000 BAT CHAN BO TRUC CAM               8,800
37 12911-28G20-000 SUPPAP HUT          121,000
38 12912-33G10-000 SUPPAP XA          144,100
39 12931B09G00N000 DE LO XO SUPPAP            48,400
40 12933B09G00N000 DE LO XO SUPPAP            34,100
41 12954-33G10-000 BAT CHAN          125,400
42 13400-13HA0-000 BO GA      2,428,800
43 13420-16HA0-000 CONG TAC TU          957,000
44 13640-32G00-000 CAM BIEN NHIET DO D/C          724,900
45 13700-13HD0V000 BO LOC GIO          486,200
46 13740-13HA0V000 NAP BO LOC GIO            61,600
47 13780-13HA0V000 LOC GIO            62,700
48 13811-09G10V000 MANG NGAN               9,900
49 13850-13H10V000 ONG THONG HOI            46,200
50 13881-13HA0V000 ONG GIO RA            69,300
51 13892-13H20V000 ONG GIO VAO            11,000
52 13893-13H01-000 ONG NOI            46,200
53 13895-13H00V000 NAP ONG GIO VAO               6,600
54 14150-13HA0V000 CO PO          101,200
55 14310-33J00V000 ONG PO          965,800
56 14771-26F20V000 NOI PO            27,500
57 14781-33J00V000 OP ONG PO            19,800
58 15410-13H10-000 LOC XANG          279,400
59 15710-13HA0-000 KIM PHUN XANG      1,908,500
60 15714-13HA0V000 BAT GIU KIM PHUN            11,000
61 16331-46G00-000 BANH RANG DAN DONG          103,400
62 16510-45H30V000 LOC NHOT            29,700
63 16512-09G00V000 NAP LOC NHOT            13,200
64 16520-09402V000 LUOI LOC NHOT            33,000
65 16523-20E00V000 NAP CHE LUOI LOC            14,300
66 17110-46G00V000 QUAT LAM MAT            50,600
67 17116-41H10-000 DE BAT QUAT LAM MAT          236,500
68 17121-13HB0V000 NAP CHE XYLANH          134,200
69 17125-13H00V000 NAP DAU HONG HUT               7,700
70 17131-13HB0V000 NAP QUAT LAM MAT SO 1            39,600
71 17141-46G00-000 NAP QUAT LAM MAT SO 2            58,300
72 18213-15H01V000 CAM BIEN OXY      1,404,700
73 21111-33G00V000 PULI DAN DONG            64,900
74 21120-13H50V000 PULI DI DONG          103,400
75 21210-41H00V000 PULI BI DONG          217,800
76 21220-41H10V000 VO LY HOP          163,900
77 21240-33G01V000 PULI BI DONG DI DONG          184,800
78 21431-33G50V000 DIA EP            48,400
79 21501-13H50V000 BO NOI LY HOP          506,000
80 21650-33GB0V000 CON LAN            19,800
81 24131-41H00-000 TRUC SO CAP          353,100
82 24140B13H20N000 TRUC THU CAP          584,100
83 24150B13H10N000 TRUC TRUNG GIAN          519,200
84 26200-46G10-000 BANH RANG KHOI DONG          275,000
85 26210-46G10-000 TRUC KHOI DONG          316,800
86 26300-41H00V000 CAN KHOI DONG            85,800
87 27601-46G20V000 DAY DAI          213,400
88 31100-33G10V000 MOTOR DE          574,200
89 31130-20G00V000 BO GIU CHOI THAN            14,300
90 31131-20G00V000 BO CHOI THAN            15,400
91 31151-20G00V000 VO TRUOC MOTOR DE          134,200
92 31800-13H00V000 RO LE DE          114,400
93 32101-13H50V000 CUON LUA          291,500
94 32800-05F00V000 BO CHINH LUU          710,600
95 32920-13H30-000 BO DIEU KHIEN, FI      2,530,000
96 33410-13H40V000 BOBUYN SUON          112,200
97 33510-16H00V000 CHUP BUGI            31,900
98 33610-20GJ0V000 BINH AC QUY          405,900
99 33651-46G00V000 DAY DAI BINH               8,800
100 33810-33J00V000 DAY DIEN MOTOR DE            63,800
101 34100-33J00V000 DONG HO TOC DO          666,600
102 34111-33J00V000 VO DUOI DONG HO            48,400
103 34150-33J00V000 MAT KINH DONG HO            40,700
104 34173-33J00V000 BO DAY DIEN DONG HO            82,500
105 34178-33J00V000 CHUP BONG DEN               4,400
106 34810-33J00V000 PHAO XANG          135,300
107 34910-13HB0V000 DAY CONG TO MET            71,500
108 35100-33J00V000 DEN PHA      1,565,300
109 35171-33J00V000 DUI DEN PHA          134,200
110 35710-33J00V000 BO DEN LAI          337,700
111 35712-33J00V000 KINH DEN LAI          100,100
112 36610-33J00V000 BO DAY DIEN          999,900
113 36672-33J00V000 BAT DAY DIEN               6,600
114 36672-33J10V000 BAT DAY DIEN               8,800
115 37100-10J01V000 BO KHOA CO          429,000
116 37310-33J00V000 CONG TAC DE             25,300
117 37340-16H10V000 CONG TAC DEN            42,900
118 37420-09G21V000 CONG TAC PHA COS            20,900
119 37510-10E30V000 CONG TAC XINHAN            30,800
120 37520-33J00V000 CONG TAC COI            25,300
121 38500-33J00V000 COI XE            71,500
122 38610-35491V000 RO LE DEN XINHAN            42,900
123 38740-39G00-000 RO LE          180,400
124 41100-33J00V000 KHUNG SUON      3,840,100
125 41180-13H10V000 BAT VO MAY          129,800
126 41190-13H00V000 BAT TREN            16,500
127 41541-13H00V000 HOP GIU AC QUY            12,100
128 42100-13H40V000 CHAN CHONG DUNG          143,000
129 42211-16F11V000 TRUC CHONG DUNG            11,000
130 42310-13H00V000 CHAN CHONG NGANG            35,200
131 43611-37H00V000 GAC CHAN SAU, PHAI            33,000
132 43621-37H00V000 GAC CHAN SAU, TRAI            33,000
133 43811-33J00V291 GIA BAT GAC CHAN SAU, PHAI          137,500
134 43821-33J00V291 GIA BAT GAC CHAN SAU, TRAI          147,400
135 44110-13HD0V000 BINH XANG          272,800
136 44210-35014V000 NAP BINH XANG            24,200
137 44271-13HB0V000 OP TREN BINH XANG            37,400
138 44322-41H00-000 LOC XANG            35,200
139 44423-33J00V000 ONG XANG            25,300
140 45100-13HD0VAQ3 YEN XE           427,900
141 45271-41H00V000 BAT YEN XE               7,700
142 45280-13HC0V000 DAY KHOA YEN            44,000
143 45700-09G20V000 NGAM KHOA YEN            29,700
144 46211-33J00VPSC TAY NAM SAU (DO)          205,700
145 46211-33J00VW6V TAY NAM SAU (BAC)          205,700
146 46211-33J00VY7H TAY NAM SAU (XANH)          205,700
147 47111-33J00VPSC OP HONG, PHAI (DO)          114,400
148 47111-33J00VYNR OP HONG, PHAI (DEN)          114,400
149 47111-33J00VYUH OP HONG, PHAI (TRANG)          114,400
150 47121-33J00VPSC OP LUON TREN PHAI (DO)            86,900
151 47121-33J00VW6V OP LUON TREN PHAI (BAC)            86,900
152 47121-33J00VY7H OP LUON TREN PHAI (XANH)            86,900
153 47131-33J00VYHG OP LUON, PHAI (XAM)            52,800
154 47141-33J00V000 OP LUON DUOI, PHAI            25,300
155 47211-33J00VPSC OP HONG, TRAI (DO)          114,400
156 47211-33J00VYNR OP HONG, TRAI (DEN)          114,400
157 47211-33J00VYUH OP HONG, TRAI (TRANG)          114,400
158 47221-33J00VPSC OP LUON TREN TRAI (DO)          108,900
159 47221-33J00VW6V OP LUON TREN TRAI (BAC)          108,900
160 47221-33J00VY7H OP LUON TREN TRAI (XANH)          108,900
161 47231-33J00VYHG OP LUON, TRAI (XAM)            52,800
162 47241-33J00V000 OP LUON DUOI, TRAI            25,300
163 47311-33J00VYHG OP DUOI (XAM)            47,300
164 47312-33J00V000 BAT BAT DEN LAI            24,200
165 47351-33J00V000 OP BINH XANG            31,900
166 47414-33J00V000 BAT DAY DIEN               5,500
167 48111-33J00VPSC BUNG TRUOC (DO)          227,700
168 48111-33J00VYNR BUNG TRUOC (DEN)          227,700
169 48111-33J00VYUH BUNG TRUOC (TRANG)          227,700
170 48121-33J00V000 LOT CHAN, PHAI            41,800
171 48122-33J00V000 LOT CHAN, TRAI            41,800
172 48131-33J00VPSC OP TREN BUNG TRUOC (DO)            41,800
173 48131-33J00VW6V OP TREN BUNG TRUOC (BAC)            41,800
174 48131-33J00VY7H OP TREN BUNG TRUOC (XANH)            41,800
175 48137-33J00V291 BUNG DUOI, TRUOC            44,000
176 48138-33J00V291 BUNG DUOI            78,100
177 48150-33J00V000 BAT BUNG TRUOC          111,100
178 51103-33J00V13L PHUOC TRUOC, PHAI          529,100
179 51104-33J00V13L PHUOC TRUOC, TRAI          536,800
180 51110-33J00V000 ONG PHUOC TRONG          168,300
181 51131-33J00V13L ONG PHUOC NGOAI, PHAI          187,000
182 51141-33J00V13L ONG PHUOC NGOAI, TRAI          193,600
183 51146-33J00V000 XYLANH PHUOC            30,800
184 51195-13H20V000 KHOA DAU               8,800
185 51196-09GG0V000 XEC MANG PHUOC               4,400
186 51358-09G00V000 DINH VI TAY LAI            13,200
187 51410-33J00V000 CHANG BA          577,500
188 53111-33J00VPSC DE TRUOC (DO)            94,600
189 53111-33J00VYNR DE TRUOC (DEN)            94,600
190 53111-33J00VYUH DE TRUOC (TRANG)            94,600
191 54111-33J00-019 MAM TRUOC (DEN)      1,002,100
192 54600-13H20-000 NHONG CONG TO MET          239,800
193 54711-13H00V000 TRUC BANH TRUOC            20,900
194 55110-33J00V000 VO TRUOC          332,200
195 56110-33J00V000 TAY LAI          250,800
196 56278-40J00V000 DOI TRONG TAY LAI            22,000
197 56311-33J00VPSC OP TAY LAI TRUOC (DO)            88,000
198 56311-33J00VYNR OP TAY LAI TRUOC (DEN)            88,000
199 56311-33J00VYUH OP TAY LAI TRUOC (TRANG)            88,000
200 56321-33J00V000 OP TAY LAI SAU            68,200
201 56331-33J00VPSC OP TREN TAY LAI (DO)            25,300
202 56331-33J00VW6V OP TREN TAY LAI (BAC)            25,300
203 56331-33J00VY7H OP TREN TAY LAI (XANH)            25,300
204 56341-33J00VPSC OP DONG HO TOC DO (DO)            23,100
205 56341-33J00VY7H OP DONG HO TOC DO (XANH)            23,100
206 56341-33J00VYHG OP DONG HO TOC DO (XAM)            23,100
207 56500-33J00V000 KINH CHIEU HAU, PHAI            44,000
208 56600-33J00V000 KINH CHIEU HAU, TRAI            44,000
209 57100-09G01V000 CUM DAY GA            12,100
210 57110-23F10V000 TAY GA            18,700
211 57211-22D01V000 TAY NAM TRAI            13,200
212 57421-41HC0V000 TAY THANG TRUOC            38,500
213 57460-41H00V000 CONG TAC STOP            58,300
214 57470-10J20V000 CONG TAC BAO THANG            19,800
215 57500-13H60V000 CUM TAY THANG SAU          146,300
216 57621-13H00V000 TAY THANG SAU            34,100
217 58300-13HE0V000 DAY GA          128,700
218 58510-13HC0V000 DAY THANG SAU          102,300
219 59100-21850V000 BO THANG DIA          103,400
220 59100-21D41V000 BO THANG TRUOC          565,400
221 59211-07H30V000 DIA THANG TRUOC          238,700
222 59351-21D00V000 BAT THANG TRUOC            52,800
223 59480-33J10V000 ONG DAU THANG          181,500
224 59600-41H61V000 BO XYLANH THANG TRUOC          407,000
225 59611-36500V000 BO PISTON             92,400
226 59666-44300V000 CHUP CAO SU            11,000
227 59671-27C00V000 CUM XYLANH THANG            15,400
228 61111-13H50V13L GAP SAU (BAC)          282,700
229 62100-33J00V20H PHUOC SAU (BAC)          375,100
230 63111-33J00V000 DE SAU, TREN            99,000
231 63112-33J00V000 DE SAU, DUOI               7,700
232 63411-13H00V000 CHAN BUN            15,400
233 64150-33J00-019 MAM SAU (DEN)      1,354,100
234 64400-13H10V000 BO THANG DUM            79,200
235 64440-13H00V000 TRUC CAM THANG            40,700
236 65110-33J00V000 VO SAU          371,800
237 68131-33J00-000 TEM CHU " IMPULSE", RH            71,500
238 68135-33J00-AFY TEM OP LUON, PHAI               9,900
239 68141-33J00-000 TEM CHU " IMPULSE", LH            71,500
240 68145-33J00-AFY TEM OP LUON, TRAI               9,900
241 68166-13H20-000 TEM BO LOC GIO               5,500
242 68171-23J10-000 TEM CHU "SUZUKI" DE SAU               3,300
243 68281-22J10-000 TEM CHU "FI"               7,700
244 68281-47G30-000 TEM CHU "S"               3,300
245 68641-33J00-000 LOGO CHU "S'            23,100
246 68641-33JA0-000 TEM CANH BUNG            57,200
247 68642-33J00-AFY TEM CHU "SUZUKI" BUNG TRUOC               5,500
248 68642-33J00-AS4 TEM CHU "SUZUKI" BUNG TRUOC               5,500
249 68642-33J00-AS7 TEM CHU "SUZUKI" BUNG TRUOC               5,500
250 69100-31810V000 PISTON          387,200
251 92111-33J00V000 OP DO TREN            36,300
252 92112-33J00VPSC OP SAU BUNG (DO)          138,600
253 92112-33J00VW6V OP SAU BUNG (BAC)          138,600
254 92112-33J00VY7H OP SAU BUNG (XANH)          138,600
255 92113-33J00V000 OP NOI, PHAI            13,200
256 92114-33J00V000 OP NOI, TRAI            13,200
257 92115-33J00VYHG OP DO GIUA (XAM)            61,600
258 92116-33J00V000 OP TREN               4,400
259 92121-33J00VYHG NAP HOP TRUOC (XAM)            29,700
260 92124-33J00V000 BAT HOP TRUOC               6,600
261 92126-33J00V000 KHOA NAP HOP TRUOC               5,500
262 92211-13HB0V000 HOP NON BAO HIEM          127,600
263 92311-33J00V000 HOP TRUOC            20,900

 

DANH MỤC PHỤ TÙNG